Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Tieto pravidlá vysvetľujú, akým spôsobom v spoločnosti V4 Tax, s.r.o. spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov získavame a uplatňujeme v praxi najnovšie poznatky.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, Obchodného zákonníka, zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje nepredávame ani ich nevyužívame na iné účely ako sú tie, na ktoré ste nám ich vedome poskytli, a ktoré sú v súlade s týmito pravidlami. Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa našich klientov, ktoré sme získali pri výkone svojej činnosti, a ktoré nie sú verejne prístupné.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 41 321 12 90, e-mailom na info@v4tax.sk alebo poštou na adresu nášho sídla: Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina.

pdfPravidlá spracúvania osobných údajov