Transferové oceňovanie predstavuje posúdenie ekonomických vzťahov medzi tzv. závislými osobami. Vychádza z medzinárodnej legislatívy, kde základný legislatívny rámec stanovuje Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní z roku 2010, ako aj požiadaviek národnej legislatívy obsiahnutých v zákone o dani z príjmov.

V prípade daňovej kontroly správca dane vyžaduje preukázanie „porovnateľnosti“ s trhovými cenami medzi nezávislými osobami, čo vedie k nevyhnutnosti prípravy dokumentácie o transferovom oceňovaní s určením vhodnej metódy ocenenia transakcií medzi závislými osobami.

v tejto súvislosti naša spoločnosť ponúka:

  • prípravu dokumentácie o transferovom oceňovaní (master file, local file, znalecký posudok)
  • posúdenie už vypracovanej dokumentácie zo zahraničia (napr. od materskej spoločnosti) a vypracovanie lokálnej dokumentácie (pre potreby dcérskej spoločnosti)
  • aktualizácie dokumentácií k transferovému oceňovaniu
  • nastavenie správneho systému účtovania transferových cien
  • prípravu interných smerníc k transferovým cenám
  • konzultácie v oblasti transferového oceňovania

V rámci dokumentácie o transferovom oceňovaní uskutočňujeme funkčnú a rizikovú analýzu, ktorá slúži na identifikáciu ekonomicky významných funkcií transakcie, analýzu rizík vzhľadom na charakter posudzovanej transakcie a aktív súvisiacich s transakciou. Následne určujeme najvhodnejšie metódy na stanovenie obvyklej (nezávislej) ceny a vykonávame porovnávaciu analýzu nezávislej ceny.

Dokumentácia o transferovom oceňovaní obsahuje závery pre daňové účely, preto v súvislosti s jej predložením v priebehu daňovej kontroly poskytujeme klientom aj doplnkové poradenské služby slúžiace na objasnenie metód stanovenia nezávislej ceny a záverov našich analýz príslušnému správcovi dane.