Podrobná znalosť miestneho daňového systému predurčuje náš tím na zvládnutie tých najzložitejších otázok našich klientov. Či už potrebujete vstupnú analýzu daňového systému tej-ktorej krajiny z dôvodu vstupu na tento trh, máte otázky týkajúce sa daňovej uznateľnosti jednotlivých nákladov, ktoré Vašej spoločnosti vznikli, alebo potrebujete podať daňové priznanie, všetky tieto činnosti podriadené vnútroštátneho daňového systému vyriešime za vás. Veľký dôraz tiež kladieme na kvalifikované zastupovanie klientov počas daňových kontrol a pri vykonaní auditu.

daň z príjmov právnických osôb

 • príprava daňových priznaní právnických osôb
 • priebežné a jednorazové konzultačné služby
 • daňové audity (due diligence)
 • previerka a nastavenie účtovných vzťahov medzi závislými osobami (transferpricing)
 • poradenstvo týkajúce sa efektívneho zdaňovania príjmov
 • pomoc a zastupovanie v rámci daňových kontrol

daň z pridanej hodnoty

 • príprava daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty
 • príprava kontrolných výkazov k dani z pridanej hodnoty
 • príprava súhrnných výkazov
 • registrácia na daň z pridanej hodnoty
 • konzultačné služby v prípade osobitného režimu uplatňovania DPH, režimu oslobodenia od DPH alebo fakturácie za dodanie tovarov a služieb v rámci Európskej únie / tretích krajín

daň z príjmov fyzických osôb

 • príprava daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
 • poradenstvo pri výplate dividendy / zisku
 • poradenstvo týkajúce sa odmeňovania manažmentu spoločnosti
 • priebežné a jednorazové konzultačné služby

spotrebné dane a clá

 • príprava priznaní k jednotlivým spotrebným daniam
 • colné deklarácie
 • poradenstvo v oblasti uplatňovania colných režimov