V dnešnej situácii, ktorá je ovplyvnená šírením ochorenia COVID-19, vláda SR prijíma opatrenia, ktoré by mali uľahčiť obyvateľstvu život vo viacerých aspektoch. Jedným z nich je aj opatrenie Finančnej správy, ktorá v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravila úpravu legislatívy, ktorá sa vzťahuje na podávanie daňových priznaní.

Podľa starej legislatívnej úpravy bola fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 do 31.03.2020, pričom bola taktiež povinná túto daň zaplatiť. Avšak podľa tohto nového opatrenia, Finančná správa nebude uplatňovať sankcie za nedodržanie lehoty, ktorá je na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Podmienkou je podanie daňového priznania a následné odvedenie dane v novej lehote, ktorá je stanovená do 30.06.2020.

Táto nová lehota platí pre fyzické a právnické osoby, pričom obdobný postup sa uplatní aj u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Oneskorenie nie je potrebné oznámiť Finančnej správe.

Daňovník, ktorý už podal daňové priznanie v starej lehote, ale daň nezaplatil, tak môže urobiť do 30.06.2020.

V súvislosti s uvedeným, Národná rada SR vydala 19. 3. 2020 Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Finančná správa aj naďalej pripravuje ďalšie opatrenia pre uľahčenie situácie daňovníkom, preto už teraz usmerňuje daňové a colné úrady, aby boli pripravené na meniacu sa legislatívu. Nové opatrenia bude Finančná správa zverejňovať už v blízkej dobe.