Finančná správa spolu s ministrom financií v piatok, t. j. 13.3.2020 informovali o opatreniach v súvislosti s ochranou zdravia občanov zameraných na zabránenie šírenia koronavírusu medzi návštevníkmi a zamestnancami daňových úradov. Tieto opatrenia sa týkajú hlavne daňovníkov ktorý nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Týmto daňovníkom sa odkladá povinnosť podať daňové priznanie bez sankcii až do konca mája tohto roku. V Bratislave budú taktiež zavedené mobilné jednotky, do ktorých bude možné odovzdať daňové priznanie bez vystúpenia z auta.

Tieto opatrenia sa teda netýkajú platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a fyzických osôb podnikateľov. Títo komunikujú s finančnou správou elektronicky a majú tak iné možnosti komunikácie ako osobný kontakt. Daňovníci majú navyše aj zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť. Ak však nejaký daňovník vníma, že by lehotu v prípade podania februárového daňového priznania k DPH nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

Daňovníci pre ktorých platí predĺžená lehota sú nasledovné fyzické osoby nepodnikatelia ak:

  • majú len príjmy zo závislej činnosti a z rôznych dôvodov si podávajú daňové priznanie typu A, a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade,
  • dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja nehnuteľnosti, nepeňažné výhry, príjmy z predaja cenných papierov, z prevodu obchodného podielu, príjmy z kapitálového majetku (napríklad príjmy z vrátenia podielových listov, výnosy z dlhopisov, úroky z poskytnutých pôžičiek), a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade,
  • dosahujú príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (umelci), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa autorského zákona,
  • dosahujú príjmy z osobnej asistencie,
  • dosahujú príjmy z činnosti výkonných športovcov podľa zákona o športe,
  • dosahujú príjmy z činnosti znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

V prípade právnických osôb ide o:

  • právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, za predpokladu, že nie sú platiteľmi DPH,
  • daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (tí sú uvedení v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, napr. občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb a iné),
  • pozemkové spoločenstvá,
  • zahraničné osoby, ak nie sú platiteľmi DPH u nás a nie sú zapísané v našom obchodnom registri.

V súvislosti s ochrannými opatreniami sa taktiež Finančná správa rozhodla skrátiť úradné hodiny na úradoch. Od pondelka 16. marca sú otvorené klientske zóny iba v pondelok, stredu a piatok a to od 8:00 do 11:00. Tieto upravené hodiny sa týkajú aj podateľní, tie budú prijímať dokumenty od pondelka do piatku, avšak iba v časoch 8:00 – 11:00.