Finančná správa koncom roka rozposielala oznámenia o osobitných daňových režimoch – benefitoch, v rámci projektu indexu daňovej spoľahlivosti. Projekt zameraný na hodnotenie a rozdelenie firiem na spoľahlivé a menej spoľahlivé bol spustený minulý rok.

Oznámenia finančná správa zaslala v zmysle zákona elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy klientom ktorý splnili kritéria na získanie nároku na poskytované benefity pre rok 2020. Pre klientov ktorý tieto benefity mohli využívať už v predošlom roku a do konca roka nedostali oznámenie, platí, že ich status na ich využívanie sa nezmenil oproti minuloročnému hodnoteniu ani v roku 2020.
Index daňovej spoľahlivosti je nástrojom ktorý bol zavedený finančnou správou so zámerom na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností. Index sa týka daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov ktorým plynú príjmy z podnikania. Benefity poskytované subjektom by mali byť motiváciou a nástrojom vedúcim k dobrovoľnému plneniu daňových povinností. Ak subjekt stratí nárok na využívanie týchto benefitov, tak mu finančná správa zašle oznámenie do 30 dní, pričom každý rok subjekty prechádzajú komplexným hodnotením. Toto hodnotenie je zamerané na oblasti týkajúce sa plnenia zákonných povinností, dodržiavania colných a daňových predpisov, podávania daňových priznaní, dodržiavania platobnej disciplíny daní a cla a iné.
Benefity vyplývajúce zo splnenia týchto podmienok a získania dostatočného ratingu sú napríklad skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení, uprednostňovanie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou, vyhovenie žiadostiam o povolenie odkladu platenia dane či platenia dane v splátkach, zasielanie informatívnych oznámení o termínoch splatnosti a výške preddavkov na dani z príjmov a iné.
Výsledky hodnotenie subjektov podliehajú podľa daňového poriadku daňovému tajomstvu a nie sú zverejňované finančnou správou. Ak sa daňové subjekty chcú dozvedieť viac, podrobnejšie informácie sú dostupné priame na stránkach finančnej správy (uvedenej nižšie), na ktorej sú uvedené informácie ohľadom kritérií na získanie ratingu, jednotlivých benefitov, podmienok fungovania a podobne.