Je odobratie vodičského preukazu pre vás nočnou morou? Polícia bude mať od januára 2020 právo zadržať vám ho nielen pri spáchaní priestupku, ale aj pri vymáhaní daňových dlhov.


Neplatíte poriadne dane, ignorujete ich správcu a robíte dlhy? Vládou schválené novinky v daňovom poriadku z dielne rezortu financií vám vaše povinnosti môžu pripomenúť aj odobratím vodičského preukazu. Fungovať to bude jednoducho: daniari vás vyzvú, aby ste dlh splatili. Ak to budete ignorovať, vydajú exekučný príkaz na zadržanie vodičáku, pošlú ho polícii a tá zabezpečí jeho odobratie. Získate ho späť až vtedy, keď si svoje podlžnosti vyrovnáte.

 

Siahnu len na to, čo je vaše

Za posledných päť rokov sa výška daňových nedoplatkov pohybuje na úrovni troch miliárd eur. Ich vymáhanie môže mať rôzne formy, napríklad môžu dať príkaz na splatenie pohľadávky z vášho účtu, zraziť vám dlh zo mzdy, ale aj odobrať hotovosť priamo u vás vo firme, kde si daniari urobia bližší obraz o vašom podnikaní.
„Ak ste daňovým dlžníkom a so správcom dane nekomunikujete, môže tento požiadať o súčinnosť políciu,“ spresňuje pre TREND Miroslav Šperka, partner poradenskej spoločnosti V4 Tax. V praxi sa však neraz stáva, že napríklad podnikateľ pri zaplatení alebo odvedení dane použije nesprávne identifikačné údaje platby a takto sa nechtiac stane daňovým dlžníkom. Tu však netreba panikáriť „Táto nezrovnalosť sa obvykle napraví po výzve doručenej správcom dane,“ konštatuje M. Šperka.

 

O papiere prídete pri dlhoch od 170 eur

Daniari však môžu siahnuť len na taký majetok, ktorý vám ako dlžníkovi patrí. Pri novom spôsobe vymáhania dlhov bude Finančná správa prihliadať aj na to, akým spôsobom s nimi komunikujete, prípadne či máte aj iný exekúciou nepostihnuteľný majetok.
„K vymáhaniu pristúpime len vtedy, keď zlyhajú iné formy. Správca dane je však povinný vymáhať všetky nedoplatky bez ohľadu na ich výšku, avšak dôležitá bude hranica 170 eur,“ prezrádza pre TREND hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová. Ak totiž máte nedoplatky do tejto sumy, správca zvyčajne nevymáha dlhy v daňovom exekučnom konaní. Pokiaľ čiastka presiahne 170 eur, vaše meno sa ocitne na zozname daňových dlžníkov, ktorý je na webe Finančnej správy verejne dostupný.

 

Tvrdý postih pri neplatení výživného

V súčasnosti vám môžu zadržať vodičský preukaz výlučne vtedy, ak máte dlhy na výživnom a nie je možné ich vymôcť inak. Prípadne sa tejto povinnosti vyhýbate a nekomunikujete s exekútorom. Podľa Stanislavy Kolesárovej, hovorkyne a súdnej exekútorky Slovenskej komory exekútorov, nemožno tento spôsob použiť ani pri vymáhaní iných prednostných pohľadávok, akými sú napríklad náhrada škody obetiam trestných činov alebo škody na zdraví.
Pokiaľ ste napríklad nemali určenú vyživovaciu povinnosť súdom, odobratie vodičského preukazu sa na to nevzťahuje. „Ak dlžník svoj dlh na výživnom spláca, hoci aj čiastkovými úhradami, alebo sa mu podarí vymôcť dlh inak, napríklad zrážkami zo mzdy, nemusí sa využiť tento spôsob exekúcie,“ konštatuje pre TREND S. Kolesárová.

 

Najviac budú poškodení živnostníci

Zadržať vodičský preukaz vám bude môcť polícia zadržať len vtedy, ak podnikáte ako fyzická osoba. To môže mnohým skomplikovať biznis. Potvrdila to Miriam Filová Špániková z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR s tým, že to ovplyvní najmä tých menších. „Sú to predovšetkým malí podnikatelia, ktorých auto síce neživí, no pri svojom podnikaní ho však nutne potrebujú,“ poznamenáva.
Výdavky na auto pritom patria medzi najčastejšie spôsoby, ktorými si podnikatelia znižujú svoj základ dane. Auto na podnikanie používa často sám živnostník alebo konateľ obchodnej spoločnosti pri vybavovaní rôznych záležitostí súvisiacich s chodom podnikania. Okrem neho ho však môžu často používať aj samotní zamestnanci podnikateľa, napríklad pri rôznych pracovných cestách.

 

Štát by mal byť menej represívny

Exekúcia zadržaním vodičského preukazu sa má dotýkať len fyzických osôb, ktoré majú nedoplatky na daniach, či už ako súkromná osoba alebo z podnikania na základe živnosti alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba. „Konateľov, prípadne členov štatutárnych alebo iných orgánov právnických osôb, by sa tento nový inštitút nemal dotknúť,” poznamenáva pre TREND Cyril Chovanec zo Slovenskej komory daňových poradcov.
Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom tento dlh vznikol. Živnostníci podľa Miriam Bellušovej, generálnej sekretárky Slovenského zväzu živnostníkov, ručia celým svojím majetkom, čo možno považovať za dostatočnú garanciu voči veriteľom i štátu. „Neobmedzené ručenie považujeme za anachronizmus, aj preto navrhujeme limitovať ručenie samostatne zárobkovo činných osôb určitou sumou,“ poznamenáva pre TREND.

 

Staré či nové dlhy - všetko jedno

Rezort financií už v dôvodovej správe k daňovému poriadku uvádzal, že tento nástroj má mať najmä preventívny charakter. Otázkou pre mnohých podnikateľov zostáva, či sa bude vodičský preukaz odoberať len pri nových nedoplatkoch, alebo aj pri tých starších.
Novela daňového poriadku sa neobmedzuje iba na nové nedoplatky, ani neurčuje minimálnu výšku nedoplatku, kde vám tento postih hrozí. Inými slovami, je len na daniaroch, ktoré dlhy budú vymáhať a od akej výšky. „Pri nedoplatkoch, ktoré vrátane nákladov spojených so správou daní a ich vymáhanie nepresiahnu 20 eur, môže správca dane rozhodnúť o ich zániku,“ spresňuje C. Chovanec.

 

Dlh len tak nezmažete, treba platiť

Daňovú exekúciu by mal správca dane zastaviť v momente vyrovnania nedoplatku vrátane prípadných pokút či úrokov z omeškania. Rozhodnutie o zastavení exekúcie by podľa daňového poradcu malo nadobudnúť právoplatnosť do 8 dní od jeho doručenia. Správca dane by mal o tom bezodkladne upovedomiť políciu.
Výnimočne vám daniari môžu odpustiť daňový nedoplatok, prípadne povoliť odklad platenia dane alebo povolia splatenie v splátkach. Platí to len v prípade, že bude dlh zabezpečený záložným právom, alebo iným spôsobom zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ výška nedoplatku na dani nepresahuje 3-tisíc eur.
Odobratie vodičského preukazu bude podľa Martina Vlachynského, analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) znižovať motiváciu neplatiť dane, avšak ako väčší problém vníma fakt, že nedošlo k širšej diskusii o tomto opatrení. „Otázne je, kde sú hranice štátu pri vymýšľaní nových typov trestov pri rôznych stupňoch previnenia," pýta sa analytik.

 

Ďalšie novinky v legislatíve

Novela daňového poriadku obsahuje aj ďalšie zásadné zmeny. Napríklad po novom bude platiť, že ak by ste ako živnostník či eseročka podali daňové priznanie inak ako elektronicky, daňový úrad vás vyzve na jeho podanie cez portál finančnej správy. Doteraz na takéto podanie automaticky neprihliadali, ani vám o tom nemuseli dať vedieť.
Zmien sa dočkali aj daňové kontroly. Pokiaľ budú mať daniari od budúceho roka podozrenie, že by ste mohli pozmeniť, upraviť či znehodnotiť účtovné doklady, alebo ich na to upozorní polícia, dôvod začatia kontroly nebudú uvádzať v zápisnici. Tiež ak zistia, že ste porušili aj iné predpisy, môžu kontrolu rozšíriť. O tom vás ale musia vopred upovedomiť.
Kontrolu musia ukončiť najneskôr do roka od jej začatia, pokiaľ sa netýka transferového oceňovania zahraničných závislých osôb. Vtedy ju môžu predĺžiť o 12 mesiacov a po novom takto môžu predĺžiť aj kontrolu súvisiacu s transferovým oceňovaním tuzemských závislých osôb.