Dňa 29. novembra 2018 bola schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Táto novela nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019, no niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť neskôr, a to 1. októbra 2019 a 1. januára 2020. Nižšie Vám prinášame prehľad najdôležitejších zmien.

Dodanie a nájom nehnuteľností

Pri prevode nehnuteľnosti platia viaceré zmeny, predovšetkým:

  • Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie, nemôže využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti. Cieľom je obmedziť zneužívanie odpočtov dane.
  • Platiteľ dane je povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájme, ak je predmet nájmu určený na bývanie.
  • Zdaneniu podlieha dodanie novej stavby, ak neuplynulo 5 rokov od jej prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby a dodanie staršej stavby, pri ktorej došlo v dôsledku stavebných prac k podstatnej zmene podmienok doterajšieho
  • užívania stavby, pričom podstatnou zmenou podmienok doterajšieho užívania stavby sa rozumie vynaloženie nákladov na stavebné práce a rekonštrukcie vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác.
  • Uplatnenie oslobodenia od dane pri uvedených stavbách bude možné až po uplynutí 5 rokov od kolaudácie.

Finančný leasing
Finančný lízing, ktorý je dodaním tovaru v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, podľa ktorej má byť v členských štátoch výklad totožný, sa vypúšťajú pravidlá o prispôsobení režimu zdanenia v závislosti od legislatívy v inom členskom štáte.


Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov.
Vylučuje sa prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorej bola vyhotovená zjednodušená faktúra.


Digitálne služby pre nezdaniteľné osoby a obratový limit.
Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb pre nezdaniteľné osoby je miesto, kde má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Dodávateľ má možnosť určiť miesto dodania týchto služieb pri splnení 10 000 EUR obratovej podmienky podľa členského štátu, kde sa poskytovateľ týchto služieb usadí.


Nová definícia obratu pre DPH
Pojmy „príjmy“ a „výnosy“, sa nahradili pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb“, čo znamená, že do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov, služieb, ktorá v predstavuje protihodnotu v zmysle § 22 ods. 1 Zákona o DPH v čase ich dodania. Prijaté „preddavkové platby“, ktoré sú súčasťou hodnoty tovaru alebo služby, sa započítajú do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol predmetný tovar alebo služba dodaná.


Zrušenie zábezpeky DPH
Podľa dôvodovej správy k novele Zákona o DPH inštitút zábezpeky zavedený v roku 2012, ktorého účelom bolo eliminovať negatívne dôsledky spočívajúce vo vzniku nedoplatkov na DPH spôsobených novo registrovanými platiteľmi dane, nie je viac potrebný, preto sa tento inštitút ruší.